Politika

Zprávy z jednotlivých politických stran

Návrh KDU-ČSL: Pět nástrojů v boji proti korupci

By admin • Jul 29th, 2009 • Category: KDU-ČSL

závažným společenským problémem, že dnes začíná destabilizovat demokratické fungování státu, významně snižuje efektivitu hospodaření s veřejnými prostředky a v neposlední řadě také oslabuje důvěru občanů k veřejné správě.

KDU-ČSL proto navrhuje další legislativní úpravu boje proti korupci, jejímž cílem je omezovat korupční prostředí v České republice.

Navrhované protikorupční nástroje:

1. KDU-ČSL navrhuje zakotvit do českého právního řádu institut protikorupčního agenta, například podle slovenského vzoru.

Protikorupční agent bude moci navádět ke spáchání trestného činu v případě, že půjde o úplatkářství veřejného činitele nebo zahraničního veřejného činitele. Následně se bude posuzovat, zda by pachatel takový trestný čin spáchal, i v případě, že by příkaz k použití agenta nebyl vydán.

Při odhalování, zjišťování a usvědčování pachatelů úplatkářství bude moci být agentem i jiná osoba než příslušník policejního sboru PČR.
Cílem je skutečně dostat před soud a usvědčit korupční jednání, které je jinak takřka nepostižitelné.

2. KDU-ČSL navrhuje zavést trestní odpovědnost právnických osob.

Pro efektivní boj s korupcí je nutné postihovat nejen korupčníka, ale také firmu, v jejíž prospěch korupčník jednal. Současný stav umožňuje iniciátorům korupce vyhnout se odpovědnosti. Bez přijetí zákona, který by činil právnické osoby odpovědnými za korupční jednání, je boj s korupcí bezzubý.

Česká republika podepsala a dosud neratifikovala Úmluvu OSN proti korupci, ratifikovala Trestněprávní úmluvu Rady Evropy proti korupci a další mezinárodní smlouvy, ve kterých se k přijetí tohoto zákona zavázala. Dnes však zůstává jednou z posledních zemí, která tento svůj závazek nedodržela.

Cílem je postihnout za korupci nejen prostředníky, obvykle fyzické osoby, které věc zařizují, ale i firmy, které uplacené zakázky získají a na celém procesu vydělávají, přičemž zdánlivě s ním nemají nic společného. Jde o velmi účinný odstrašující nástroj, který odradí firmy od úmyslu získávat státní zakázky nekalým způsobem.
Tímto způsobem se dá bojovat proti praní špinavých peněz a financovaní nezákonných aktivit včetně podpory terorismu. Právě k tomu jsme se zavázali podpisem mezinárodní úmluvy.

3. KDU-ČSL navrhuje umožnit beztrestnost toho, kdo se sám udá a pomůže rozkrýt korupční jednání.

Korupce je trestná činnost s vysokou mírou latence – tzn., že není v zájmu ani jedné ze stran (ani korupčníka ani korumpovaného), aby byl trestný čin vyzrazen.
KDU-ČSL navrhuje doplnění ustanovení o účinné lítosti a možné beztrestnosti pro toho, kdo se sám udá a pomůže rozkrýt korupci. Toto opatření vnese do korupčních vztahů nedůvěru, což převáží nad skutečností, že jeden viník zůstane (v případě své lítosti a následné spolupráce) nepotrestán. Obdobný systém se osvědčil u kartelových dohod v oblasti hospodářské soutěže.

Je to opět klíčové opatření, bez něhož není boj proti korupci účinný. Nikdo neoznámí korupční a podvodné jednání, pokud nebude mít jistotu, že tím získá beztrestnost nebo významnou úlevu na trestu.

4. KDU-ČSL navrhuje zpřísnit podmínky zadávání veřejných zakázek vůči společnostem, které nemohou prokazatelným způsobem doložit své majitele.

Současná právní úprava obchodního zákoníku umožňuje vlastnictví podílů v akciových společnostech formou anonymních listinných akcií na majitele. Vlastnictví těchto akcií není nikde evidováno, není tedy možné zjistit vlastníky společnosti.

Neprůhledné vlastnictví společnosti, která se uchází o veřejnou zakázku, může vést k tomu, že není možné například prokázat střet zájmů zadavatele veřejné zakázky, který je zároveň anonymními akciemi na zakázce majetkově zainteresován.

Akcie na majitele se mohou stát snadno použitelným korupčním nástrojem – jako úplatek jsou darovány nebo prodávány akcie, které nejsou nikde evidovány. Na tyto akcie je pak vyplácena dividenda, nebo mohou být odkoupeny dalším subjektem za podstatně vyšší cenu. Úplatek v takovém případě prakticky není možné zjistit a dokázat. Obchází se tak zákon proti praní špinavých peněz, který určuje limity převáděných částek, které se musí oznamovat. Převod anonymních akcií umožňuje tuto povinnost obcházet.

Podle KDU-ČSL je možné řešit tento problém dvěma způsoby:

a/ Zrušení anonymní formy vlastnictví, tj. akcií na majitele v obchodním zákoníku. Ve většině evropských zemí jsou listinné akcie na majitele již zakázány, v některých není listinná podoba akcie vůbec povolena (např. Francie).

b/ Subjekty veřejného sektoru budou moci zadávat veřejné zakázky, prodávat, pronajímat a nabývat majetek pouze s firmami s průhlednou majetkovou strukturou, tj. jsou u nich známa jména společníků, podílníků či akcionářů.

5. KDU-ČSL navrhuje vytvořit specializovaný útvar státních zástupců.

Jak ukazují zkušenosti mj. ze Slovenska, k boji proti korupci vysokého rozsahu a organizovanému zločinu je účelné vytvořit specializovaný útvar státních zástupců. Jeho členům by pak měl být svěřován dozor nad vyšetřováním takto závažných trestných činů bez ohledu na územní příslušnost, tedy ať jsou spáchány kdekoli na území České republiky. Tyto útvary musí být obsazovány státními zástupci, kteří jsou zárukou objektivity a profesionality.

Tagged as:

admin is
Email this author | All posts by admin

Leave a Reply